Informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu ochrany prírody nájdete v Usmernenie pre žiadateľa 2022 [pdf]

Prílohy

Žiadosť obsahuje celkom 15 povinných príloh, v prípade, že je pre Váš projekt niektorá z nich nerelevantná, predkladáte namiesto nej čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením.

Príloha č. 1, Príloha č. 5, Príloha č. 6, Príloha č. 7, Príloha č. 8, Príloha č. 9, Príloha č. 10, Príloha č. 11, Príloha č. 12, Príloha č. 13 a Príloha č. 15 sú pre každého žiadateľa relevantné, to znamená, že nie je možné nahradiť prílohu vyhlásením o nerelevantnosti prílohy. Pre žiadateľa Fyzická osoba je Príloha č. 10 a príloha č. 12 nerelevantná – predkladá čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy.

Pri vypĺňaní čestných vyhlásení sa riaďte komentármi a poznámkami pod čiarou. Komentáre následne odstráňte.

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné doručiť do 25. júla 2022 na adresu sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky osobne alebo v prípade využitia poštových služieb je rozhodujúcim dátumom – dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu. Zároveň je potrebné zaslať finálnu verziu žiadosti (bez príloh) aj e-mailom na: pop@sopsr.sk a to najneskôr do 25. júla 2022, 23:59 hod. 

Súbor žiadosti bude mat názov: žiadosť POP názov žiadateľa, ten istý názov je potrebné vpísať do predmetu e-mailu.