Dňa 9.10.2020 pán minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

Zoznam projektov [pdf]:

P.Č. Číslo rozhodnutia Číslo dotačnej zmluvy Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť podpory formou dotácie Výška dotácie v zmysle rozhodnutia Výška dotácie v zmysle záverečného vyhodnotenia
1 34/POP-609/20 Projekt nerealizovaný Miestna akčná skupina MALOHONT Obnova náučného chodníka Drienčanský kras POP2 7,500.00 0.00
2 08/POP-101/20 ŠOP SR – Z/196/2020/POP-08 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Rekonštrukcia a dobudovanie infraštruktúry náučného chodníka Vtáčím rajom v CHVÚ Senianske rybníky POP2 5,000.00 5,000.00
3 52/POP-809/20 ŠOP SR – Z/218/2020/POP-52 Obec Remetské Hámre Dvere do bučín Vihorlatu POP2 5,000.00 5,000.00
4 27/POP-302/20 ŠOP SR – Z/222/2020/POP-27 Historicko-Astronomická Spoločnosť Obnovenie manažmentu prírodnej rezervácie Lednické bradlo POP1 4,498.00 4,303.50
5 66/POP-101/20 ŠOP SR – Z/198/2020/POP-66 Bratislavské regionálne ochranárske združenie Obnova NPR Apálsky ostrov POP1 4,750.00 4,750.00
6 69/POP-401/20 ŠOP SR – Z/199/2020/POP-69 Zlatý Hucul Obnova a údržba historickej štruktúry zanikajúceho meandra Čalovského Dudváhu POP1 4,750.00 4,750.00
7 17/POP-609/20 ŠOP SR – Z/217/2020/POP-17 Obec Tachty Význam drevín a mokradí v krajine Cerovej vrchoviny POP2 3,420.00 3,374.40
8 03/POP-713/20 ŠOP SR – Z/202/2020/POP-03 Obec Rudlov Výstavba altánku vrátane náučných tabúľ POP2 4,746.00 1,820.20
9 26/POP-703/20 ŠOP SR – Z/228/2020/POP-26 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre netopiere a vybrané druhy vtákov v meste Spišská Stará Ves POP1 5,000.00 5,000.00
10 16/POP-710/20 ŠOP SR – Z/208/2020/POP-16 Mesto Stará Ľubovňa Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa POP1 5,000.00 5,000.00
11 36/POP-707/20 Projekt nerealizovaný Občianske združenie živá Zem OCHRAŇUJEME, REVITALIZUJEME A VZDELÁVAME POP3 4,700.00 0.00
12 35/POP-708/20 ŠOP SR – Z/213/2020/POP-35 Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Bocian Ekovýchovný program BOCIAN 2020 POP3 5,000.00 5,000.00
13 40/POP-801/20 ŠOP SR – Z/205/2020/POP-40 Obec Smolník Zachráňme stromy POP1 2,755.00 2,755.00
14 28/POP-703/20 ŠOP SR – Z/223/2020/POP-28 Mesto Spišská Belá Náučno-informačné tabule POP2 3,000.00 3,000.00
15 47/POP-204/20 ŠOP SR – Z/204/2020/POP-47 Mesto Piešťany Ochrana a starostlivosť o 2 kusy chránených stromov Populus nigra v meste Piešťany S497 POP1 3,230.00 3,230.00
16 09/POP-102/20 ŠOP SR – Z/224/2020/POP-09 DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy POP3 4,465.00 3,935.85
17 61/POP-307/20 ŠOP SR – Z/203/2020/POP-61 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor Objavuj, poznávaj a chráň POP3 5,000.00 2,656.20
18 01/POP-811/20 ŠOP SR – Z/225/2020/POP-01 Obec Nový Ruskov Život pre Drahňovec POP1 5,000.00 3,098.80
19 44/POP-205/20 ŠOP SR – Z/219/2020/POP-44 Obec Čáry Budovanie infraštruktúry pre obecné chránené územie Čársky les POP2 4,200.00 4,200.00
20 07/POP-706/20 ŠOP SR – Z/226/2020/POP-07 Obec Vernár Zamedzenie sypania odpadu na Popovej v Národnom parku Slovenský raj POP2 4,750.00 4,750.00
21 50/POP-706/20 ŠOP SR – Z/229/2020/POP-50 OZ Harmónia Liptovská Teplička Ochrana prírody najmladším tepličanom POP3 5,000.00 5,000.00
22 10/POP-706/20 ŠOP SR – Z/207/2020/POP-10 WERNER Náučné informačné  body ochrany prírody v lokalite Vernár-Studničky a Národného parku Slovenský raj POP2 4,750.00 4,750.00
23 71/POP-511/20 ŠOP SR – Z/220/2020/POP-71 Miestna akčná skupina Terchovská dolina Farebná paleta pod Rozsutcom POP3 7,980.00 7,980.00
24 54/POP-713/20 ŠOP SR – Z/212/2020/POP-54 Sečovská Polianka Výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovu s prístupom pre širokú verejnosť POP3 5,000.00 5,000.00
25 55/POP-507/20 ŠOP SR – Z/221/2020/POP-55 Ing. Anna Kozáková Obnova lesného rašeliniska pri Polhorskej píle POP1 5,000.00 5,000.00
26 21/POP-609/20 ŠOP SR – Z/209/2020/POP-21 Obec Hajnáčka Sprievodca prírodou Hajnáčky POP3 4,425.00 4,425.00
27 29/POP-403/20 ŠOP SR – Z/206/2020/POP-29 pod Gýmešom o.z. Vzdelávanie priamo v prírode POP3 4,750.00 4,750.00
28 46/POP-202/20 ŠOP SR – Z/227/2020/POP-46 Mesto Galanta Ošetrenie vybraných stromov v chránenom areáli Galantský park POP1 4,750.00 4,455.50
29 59/POP-403/20 Projekt nerealizovaný Zoborský skrášľovací spolok         NÁUČNÝ CHODNÍK ZOBORSKÉ VRCHY POP2 3,100.80 0.00
30 24/POP-602/20 Projekt nerealizovaný OZ Rodičia a priatelia ZŠ M.Hella V Štiavnických Baniach Chcem vidieť (vedieť) viac POP3 5,000.00 0.00
31 42/POP-609/20 ŠOP SR – Z/211/2020/POP-42 Gemerské grúne Živé sady – obnova a zachovanie extenzívnych ovocných sadov POP1 4,679.00 4,679.00
32 04/POP-608/20 Projekt nerealizovaný Revúca Odborné ošetrovanie Chránených stromov Stromy v Revúcej realizované ISA Slovensko akreditovaným arboristom POP1 3,960.00 0.00
33 25/POP-602/20 ŠOP SR – Z/201/2020/POP-25 Obec Beluj Náučné tabule –  NATURA 2000, SKUEV POP2 3,087.50 2,565.00
34 57/POP-706/20 ŠOP SR – Z/216/2020/POP-57 Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu Zlepšovanie povedomia verejnosti o ochrane prírody dostupnej z územia Mikroregiónu Pramene POP3 8,000.00 8,000.00
35 60/POP-603/20 ŠOP SR – Z/214/2020/POP-60 Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron Ochrana prírody a krajiny Horehronia POP3 8,000.00 8,000.00
36 39/POP-601/20 ŠOP SR – Z/210/2020/POP-39 Obec Ľubietová Fotografická výstava : „Chránené živočíchy ľubietovskej strany Poľany“ POP3 5,000.00 5,000.00
37 70/POP-603/20 ŠOP SR – Z/215/2020/POP-70 EuroRegio n.o. Zvyšovanie povedomia o významných druhoch európskeho významu POP3 5,000.00 5,000.00
38 72/POP-602/20 Projekt nerealizovaný obec Podhorie Environmentálne vzdelávanie v obci Podhorie POP3 4,987.50 0.00
39 32/POP-810/20 Projekt nerealizovaný VERBUM BONUM Realizácia výchovno – vzdelávacieho podujatia ,, Záchraňme Kopanecké lúky “ pre verejnosť a účastníkov akcie 2. ročníka ročníka kosenia Kopaneckých lúk POP3 4,750.00 0.00
40 53/POP-707/20 ŠOP SR – Z/197/2020/POP-53 Ján Krihovský Starostlivosť a ochrana nelesného biotopu POP1 5,000.00 4,952.16
41 67/POP-603/20 Projekt nerealizovaný Horské spoločenstvo Ľudia a príroda Nízkych Tatier POP2 5,000.00 0.00
SPOLU 198,983.80 151,180.61