Vážený konečný prijímateľ dotácie,

v rámci realizovania projektu cez Program ochrany prírody je prijímateľ zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o zdrojoch financovania príslušného projektu. Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa týkajú realizácie projektu a sú určené pre verejnosť, alebo účastníkov projektu, vrátane potvrdení o účasti, alebo iných potvrdení, sa uvádza informácia o dotácii a to uverejnením:

  • loga Programu ochrany prírody („POP“)
  • loga Environmentálneho fondu („EF“)
  • loga Štátnej ochrany prírody („ŠOP SR“)
  • loga prijímateľa (ak relevantné).

Prijímateľ je zároveň povinný v rámci publicity projektu uvádzať vetu: „Financované Environmentálnym fondom v rámci POP 2023, Projekt: ……..“.

Nakoľko prijímatelia nie sú povinní dávať podklady, ktoré v rámci POP vzniknú na odbornú kontrolu ŠOP SR, je potrebné uvádzať formulku: „ŠOP SR nezodpovedá za obsah predmetu publicity a nemusí vyjadrovať jej názor“.

Predmetné logá na stiahnutie [zip]