Informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu ochrany prírody nájdete v Usmernení pre žiadateľa 2021 [pdf].

V žiadosti – excel dokumente vypĺňate len zelené bunky. V prípade potreby doplnenia riadkov alebo rozšírenia bunky v žiadosti nás kontaktujte telefonicky, alebo E-mailom.

Prílohy

Žiadosť obsahuje celkom 12 povinných príloh, v prípade, že je pre Váš projekt niektorá z nich nerelevantná, predkladáte namiesto nej čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením.

Príloha č. 1, Príloha č. 5, Príloha č. 6, Príloha č. 7, Príloha č. 8  a Príloha č. 12 sú pre každého žiadateľa relevantné, to znamená, že nie je možné nahradiť prílohu vyhlásením o nerelevantnosti prílohy. Pre žiadateľa Fyzická osoba je Príloha č. 7 nerelevantná – predkladá čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy.

Pri vypĺňaní čestných vyhlásení sa riaďte komentármi a poznámkami pod čiarou. Komentáre následne odstráňte.

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné doručiť do 19. marca 2021 na adresu sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky osobne. V prípade vyžitia poštových služieb je rozhodujúcim dátumom  dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu. Zároveň je potrebné zaslať finálnu verziu žiadosti (bez príloh) aj E-mailom na: pop@sopsr.sk a to najneskôr do 19. marca 2021, 23:59 hod. Súbor žiadosti bude mat názov: ziadost_POP_nazov ziadatela, ten istý názov je potrebné vpísať do predmetu E-mailu.