Informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu ochrany prírody nájdete v Usmernenie pre žiadateľa 2020 [pdf].

V žiadosti – excel dokumente vypĺňate len zelené bunky. V prípade potreby doplnenia riadkov alebo rozšírenia bunky v žiadosti nás kontaktujte telefonicky, alebo E-mailom.

Prílohy

Žiadosť obsahuje celkom 13 povinných príloh, v prípade, že je pre Váš projekt niektorá z nich nerelevantná, predkladáte namiesto nej čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením.

Príloha č. 1, Príloha č. 5, Príloha č. 11 a Príloha č. 13 sú pre každého žiadateľa relevantné, to znamená, že nie je možné nahradiť prílohu vyhlásením o nerelevantnosti prílohy.

Pre všetkých žiadateľov, okrem žiadateľa – fyzická osoba, je Príloha č. 6, Príloha č. 7, Príloha č. 8, Príloha č. 9 a Príloha č. 10 relevantné, to znamená, že nie je možné nahradiť prílohu vyhlásením o nerelevantnosti prílohy.

Pri vypĺňaní čestných vyhlásení sa riaďte komentármi a poznámkami pod čiarou. Komentáre následne odstráňte.

Žiadosť vrátane povinných príloh je potrebné doručiť do 16. decembra 2019 na adresu sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky osobne. V prípade vyžitia poštových služieb je rozhodujúcim dátumom  dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu. Zároveň je potrebné zaslať finálnu verziu žiadosti (bez príloh) aj E-mailom na: pop@sopsr.sk a to najneskôr do 16. decembra 2019, 23:59 hod. Súbor žiadosti bude mat názov: ziadost_POP_nazov ziadatela, ten istý názov je potrebné vpísať do predmetu E-mailu.