Dňa 9.10.2020 pán minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

Zoznam podporených projektov [pdf]:

p.č. Názov prijímateľa Názov projektu Výška dotácie Číslo rozhodnutia
1 Miestna akčná skupina MALOHONT Obnova náučného chodníka Drienčanský kras 7 500,00 34/POP-609/20
2 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Rekonštrukcia a dobudovanie infraštruktúry náučného chodníka Vtáčím rajom v CHVÚ Senianske rybníky 5 000,00 08/POP-101/20
3 Obec Remetské Hámre Dvere do bučín Vihorlatu 5 000,00 52/POP-809/20
4 Historicko-Astronomická Spoločnosť Obnovenie manažmentu prírodnej rezervácie Lednické bradlo 4 498,00 27/POP-302/20
5 Bratislavské regionálne ochranárske združenie Obnova NPR Apálsky ostrov 4 750,00 66/POP-101/20
6 Zlatý Hucul Obnova a údržba historickej štruktúry zanikajúceho meandra Čalovského Dudváhu 4 750,00 69/POP-401/20
7 Obec Tachty Význam drevín a mokradí v krajine Cerovej vrchoviny 3 420,00 17/POP-609/20
8 Obec Rudlov Výstavba altánku vrátane náučných tabúľ 4 746,00 03/POP-713/20
9 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre netopiere a vybrané druhy vtákov v meste Spišská Stará Ves 5 000,00 26/POP-703/20
10 Mesto Stará Ľubovňa Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa 5 000,00 16/POP-710/20
11 Občianske združenie Živá Zem OCHRAŇUJEME, REVITALIZUJEME A VZDELÁVAME 4 700,00 36/POP-707/20
12 Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Bocian Ekovýchovný program BOCIAN 2020 5 000,00 35/POP-708/20
13 Obec Smolník Zachráňme stromy 2 755,00 40/POP-801/20
14 Mesto Spišská Belá Náučno-informačné tabule 3 000,00 28/POP-703/20
15 Mesto Piešťany Ochrana a starostlivosť o 2 kusy chránených stromov Populus nigra v meste Piešťany S497 3 230,00 47/POP-204/20
16 DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy 4 465,00 09/POP-102/20
17 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ústredný výbor Objavuj, poznávaj a chráň 5 000,00 61/POP-307/20
18 Obec Nový Ruskov Život pre Drahňovec 5 000,00 01/POP-811/20
19 Obec Čáry Budovanie infraštruktúry pre obecné chránené územie Čársky les 4 200,00 44/POP-205/20
20 Obec Vernár Zamedzenie sypania odpadu na Popovej v Národnom parku Slovenský raj 4 750,00 07/POP-706/20
21 Harmónia Liptovská Teplička Ochrana prírody najmladším tepličanom 5 000,00 50/POP-706/20
22 Občianske združenie WERNER, na podporu obecných aktivít a pre rozvoj obce Vernár Náučné informačné  body ochrany prírody v lokalite Vernár-Studničky a Národného parku Slovenský raj 4 750,00 10/POP-706/20
23 Miestna akčná skupina Terchovská dolina Farebná paleta pod Rozsutcom 7 980,00 71/POP-511/20
24 Obec Sečovská Polianka Výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovu s prístupom pre širokú verejnosť 5 000,00 54/POP-713/20
25 Ing. Anna Kozáková Obnova lesného rašeliniska pri Polhorskej píle 5 000,00 55/POP-507/20
26 Obec Hajnáčka Sprievodca prírodou Hajnáčky 4 425,00 21/POP-609/20
27 pod Gýmešom o.z. Vzdelávanie priamo v prírode 4 750,00 29/POP-403/20
28 Mesto Galanta Ošetrenie vybraných stromov v chránenom areáli Galantský park 4 750,00 46/POP-202/20
29 Zoborský skrášľovací spolok    NÁUČNÝ CHODNÍK ZOBORSKÉ VRCHY 3 100,80 59/POP-403/20
30 Rodičia a priatelia Základnej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach Chcem vidieť (vedieť) viac 5 000,00 24/POP-602/20
31 Gemerské grúne Živé sady – Obnova a zachovanie extenzívnych ovocných sadov 4 679,00 42/POP-609/20
32 Mesto Revúca Odborné ošetrovanie Chránených stromov Stromy v Revúcej realizované ISA Slovensko akreditovaným arboristom 3 960,00 04/POP-608/20
33 Obec Beluj Náučné tabule –  NATURA 2000, SKUEV 3 087,50 25/POP-602/20
34 Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu Zlepšovanie povedomia verejnosti o ochrane prírody dostupnej z územia Mikroregiónu Pramene 8 000,00 57/POP-706/20
35 Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron Ochrana prírody a krajiny Horehronia 8 000,00 60/POP-603/20
36 Obec Ľubietová Fotografická výstava : “Chránené živočíchy ľubietovskej strany Poľany” 5 000,00 39/POP-601/20
37 EuroRegio n.o. Zvyšovanie povedomia o významných druhoch európskeho významu 5 000,00 70/POP-603/20
38 Obec Podhorie Environmentálne vzdelávanie v obci Podhorie 4 987,50 72/POP-602/20
39 VERBUM BONUM Realizácia výchovno – vzdelávacieho podujatia             ,, Záchraňme Kopanecké lúky ” pre verejnosť a účastníkov akcie 2. ročníka kosenia Kopaneckých lúk 4 750,00 32/POP-810/20
40 Ján Krihovský Starostlivosť a ochrana nelesného biotopu 5 000,00 53/POP-707/20
41 Horské spoločenstvo Ľudia a príroda Nízkych Tatier 5 000,00 67/POP-603/20